Saudi Arabia Super Cup

Saudi Arabia Super Cup
sa

Saudi Arabia Super Cup stadiums in 2023

4

Stadia

Al-Awwal Park
Riyadh
2020
Capacity
25.000
King Abdullah Sports City
Jeddah
2014
Capacity
62 242
110 x 66
King Fahd International Stadium
Riyadh
1987
Capacity
68.752
110 x 66
Al Majma'ah Sports City
Al Majma'ah
1990
Capacity
7.000
105 x 68